Promote

Cách chia động từ promote rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ promote ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROMOTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to promote promoting promoted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn promote promote promotes promote promote promote
Hiện tại tiếp diễn am promoting are promoting is promoting are promoting are promoting are promoting
Quá khứ đơn promoted promoted promoted promoted promoted promoted
Quá khứ tiếp diễn was promoting were promoting was promoting were promoting were promoting were promoting
Hiện tại hoàn thành have promoted have promoted has promoted have promoted have promoted have promoted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been promoting have been promoting has been promoting have been promoting have been promoting have been promoting
Quá khứ hoàn thành had promoted had promoted had promoted had promoted had promoted had promoted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been promoting had been promoting had been promoting had been promoting had been promoting had been promoting
Tương Lai will promote will promote will promote will promote will promote will promote
TL Tiếp Diễn will be promoting will be promoting will be promoting will be promoting will be promoting will be promoting
Tương Lai hoàn thành will have promoted will have promoted will have promoted will have promoted will have promoted will have promoted
TL HT Tiếp Diễn will have been promoting will have been promoting will have been promoting will have been promoting will have been promoting will have been promoting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would promote would promote would promote would promote would promote would promote
Conditional Perfect would have promoted would have promoted would have promoted would have promoted would have promoted would have promoted
Conditional Present Progressive would be promoting would be promoting would be promoting would be promoting would be promoting would be promoting
Conditional Perfect Progressive would have been promoting would have been promoting would have been promoting would have been promoting would have been promoting would have been promoting
Present Subjunctive promote promote promote promote promote promote
Past Subjunctive promoted promoted promoted promoted promoted promoted
Past Perfect Subjunctive had promoted had promoted had promoted had promoted had promoted had promoted
Imperative promote Let′s promote promote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button