Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Provide

Cách chia động từ provide rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ provide ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROVIDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to provide providing provided
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn provide provide provides provide provide provide
Hiện tại tiếp diễn am providing are providing is providing are providing are providing are providing
Quá khứ đơn provided provided provided provided provided provided
Quá khứ tiếp diễn was providing were providing was providing were providing were providing were providing
Hiện tại hoàn thành have provided have provided has provided have provided have provided have provided
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been providing have been providing has been providing have been providing have been providing have been providing
Quá khứ hoàn thành had provided had provided had provided had provided had provided had provided
QK hoàn thành Tiếp diễn had been providing had been providing had been providing had been providing had been providing had been providing
Tương Lai will provide will provide will provide will provide will provide will provide
TL Tiếp Diễn will be providing will be providing will be providing will be providing will be providing will be providing
Tương Lai hoàn thành will have provided will have provided will have provided will have provided will have provided will have provided
TL HT Tiếp Diễn will have been providing will have been providing will have been providing will have been providing will have been providing will have been providing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would provide would provide would provide would provide would provide would provide
Conditional Perfect would have provided would have provided would have provided would have provided would have provided would have provided
Conditional Present Progressive would be providing would be providing would be providing would be providing would be providing would be providing
Conditional Perfect Progressive would have been providing would have been providing would have been providing would have been providing would have been providing would have been providing
Present Subjunctive provide provide provide provide provide provide
Past Subjunctive provided provided provided provided provided provided
Past Perfect Subjunctive had provided had provided had provided had provided had provided had provided
Imperative provide Let′s provide provide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating servic.

Nên đọc
Close
Back to top button