Collapse

Cách chia động từ collapse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ collapse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COLLAPSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to collapse collapsing collapsed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn collapse collapse collapses collapse collapse collapse
Hiện tại tiếp diễn am collapsing are collapsing is collapsing are collapsing are collapsing are collapsing
Quá khứ đơn collapsed collapsed collapsed collapsed collapsed collapsed
Quá khứ tiếp diễn was collapsing were collapsing was collapsing were collapsing were collapsing were collapsing
Hiện tại hoàn thành have collapsed have collapsed has collapsed have collapsed have collapsed have collapsed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been collapsing have been collapsing has been collapsing have been collapsing have been collapsing have been collapsing
Quá khứ hoàn thành had collapsed had collapsed had collapsed had collapsed had collapsed had collapsed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been collapsing had been collapsing had been collapsing had been collapsing had been collapsing had been collapsing
Tương Lai will collapse will collapse will collapse will collapse will collapse will collapse
TL Tiếp Diễn will be collapsing will be collapsing will be collapsing will be collapsing will be collapsing will be collapsing
Tương Lai hoàn thành will have collapsed will have collapsed will have collapsed will have collapsed will have collapsed will have collapsed
TL HT Tiếp Diễn will have been collapsing will have been collapsing will have been collapsing will have been collapsing will have been collapsing will have been collapsing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would collapse would collapse would collapse would collapse would collapse would collapse
Conditional Perfect would have collapsed would have collapsed would have collapsed would have collapsed would have collapsed would have collapsed
Conditional Present Progressive would be collapsing would be collapsing would be collapsing would be collapsing would be collapsing would be collapsing
Conditional Perfect Progressive would have been collapsing would have been collapsing would have been collapsing would have been collapsing would have been collapsing would have been collapsing
Present Subjunctive collapse collapse collapse collapse collapse collapse
Past Subjunctive collapsed collapsed collapsed collapsed collapsed collapsed
Past Perfect Subjunctive had collapsed had collapsed had collapsed had collapsed had collapsed had collapsed
Imperative collapse Let′s collapse collapse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button