Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Add

Cách chia động từ add rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ add ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to add adding added
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn add add adds add add add
Hiện tại tiếp diễn am adding are adding is adding are adding are adding are adding
Quá khứ đơn added added added added added added
Quá khứ tiếp diễn was adding were adding was adding were adding were adding were adding
Hiện tại hoàn thành have added have added has added have added have added have added
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adding have been adding has been adding have been adding have been adding have been adding
Quá khứ hoàn thành had added had added had added had added had added had added
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adding had been adding had been adding had been adding had been adding had been adding
Tương Lai will add will add will add will add will add will add
TL Tiếp Diễn will be adding will be adding will be adding will be adding will be adding will be adding
Tương Lai hoàn thành will have added will have added will have added will have added will have added will have added
TL HT Tiếp Diễn will have been adding will have been adding will have been adding will have been adding will have been adding will have been adding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would add would add would add would add would add would add
Conditional Perfect would have added would have added would have added would have added would have added would have added
Conditional Present Progressive would be adding would be adding would be adding would be adding would be adding would be adding
Conditional Perfect Progressive would have been adding would have been adding would have been adding would have been adding would have been adding would have been adding
Present Subjunctive add add add add add add
Past Subjunctive added added added added added added
Past Perfect Subjunctive had added had added had added had added had added had added
Imperative add Let′s add add

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button