Punch

Cách chia động từ punch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ punch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PUNCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to punch punching punched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn punch punch punches punch punch punch
Hiện tại tiếp diễn am punching are punching is punching are punching are punching are punching
Quá khứ đơn punched punched punched punched punched punched
Quá khứ tiếp diễn was punching were punching was punching were punching were punching were punching
Hiện tại hoàn thành have punched have punched has punched have punched have punched have punched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been punching have been punching has been punching have been punching have been punching have been punching
Quá khứ hoàn thành had punched had punched had punched had punched had punched had punched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been punching had been punching had been punching had been punching had been punching had been punching
Tương Lai will punch will punch will punch will punch will punch will punch
TL Tiếp Diễn will be punching will be punching will be punching will be punching will be punching will be punching
Tương Lai hoàn thành will have punched will have punched will have punched will have punched will have punched will have punched
TL HT Tiếp Diễn will have been punching will have been punching will have been punching will have been punching will have been punching will have been punching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would punch would punch would punch would punch would punch would punch
Conditional Perfect would have punched would have punched would have punched would have punched would have punched would have punched
Conditional Present Progressive would be punching would be punching would be punching would be punching would be punching would be punching
Conditional Perfect Progressive would have been punching would have been punching would have been punching would have been punching would have been punching would have been punching
Present Subjunctive punch punch punch punch punch punch
Past Subjunctive punched punched punched punched punched punched
Past Perfect Subjunctive had punched had punched had punched had punched had punched had punched
Imperative punch Let′s punch punch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. charlize theron dating.

Nên đọc
Close
Back to top button