Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Question

Cách chia động từ question rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ question ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUESTION

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to question questioning questioned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn question question questions question question question
Hiện tại tiếp diễn am questioning are questioning is questioning are questioning are questioning are questioning
Quá khứ đơn questioned questioned questioned questioned questioned questioned
Quá khứ tiếp diễn was questioning were questioning was questioning were questioning were questioning were questioning
Hiện tại hoàn thành have questioned have questioned has questioned have questioned have questioned have questioned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been questioning have been questioning has been questioning have been questioning have been questioning have been questioning
Quá khứ hoàn thành had questioned had questioned had questioned had questioned had questioned had questioned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been questioning had been questioning had been questioning had been questioning had been questioning had been questioning
Tương Lai will question will question will question will question will question will question
TL Tiếp Diễn will be questioning will be questioning will be questioning will be questioning will be questioning will be questioning
Tương Lai hoàn thành will have questioned will have questioned will have questioned will have questioned will have questioned will have questioned
TL HT Tiếp Diễn will have been questioning will have been questioning will have been questioning will have been questioning will have been questioning will have been questioning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would question would question would question would question would question would question
Conditional Perfect would have questioned would have questioned would have questioned would have questioned would have questioned would have questioned
Conditional Present Progressive would be questioning would be questioning would be questioning would be questioning would be questioning would be questioning
Conditional Perfect Progressive would have been questioning would have been questioning would have been questioning would have been questioning would have been questioning would have been questioning
Present Subjunctive question question question question question question
Past Subjunctive questioned questioned questioned questioned questioned questioned
Past Perfect Subjunctive had questioned had questioned had questioned had questioned had questioned had questioned
Imperative question Let′s question question

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/meet-asian-dates/.

Nên đọc
Close
Back to top button