Quilt

Cách chia động từ quilt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ quilt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUILT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to quilt quilting quilted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn quilt quilt quilts quilt quilt quilt
Hiện tại tiếp diễn am quilting are quilting is quilting are quilting are quilting are quilting
Quá khứ đơn quilted quilted quilted quilted quilted quilted
Quá khứ tiếp diễn was quilting were quilting was quilting were quilting were quilting were quilting
Hiện tại hoàn thành have quilted have quilted has quilted have quilted have quilted have quilted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been quilting have been quilting has been quilting have been quilting have been quilting have been quilting
Quá khứ hoàn thành had quilted had quilted had quilted had quilted had quilted had quilted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been quilting had been quilting had been quilting had been quilting had been quilting had been quilting
Tương Lai will quilt will quilt will quilt will quilt will quilt will quilt
TL Tiếp Diễn will be quilting will be quilting will be quilting will be quilting will be quilting will be quilting
Tương Lai hoàn thành will have quilted will have quilted will have quilted will have quilted will have quilted will have quilted
TL HT Tiếp Diễn will have been quilting will have been quilting will have been quilting will have been quilting will have been quilting will have been quilting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would quilt would quilt would quilt would quilt would quilt would quilt
Conditional Perfect would have quilted would have quilted would have quilted would have quilted would have quilted would have quilted
Conditional Present Progressive would be quilting would be quilting would be quilting would be quilting would be quilting would be quilting
Conditional Perfect Progressive would have been quilting would have been quilting would have been quilting would have been quilting would have been quilting would have been quilting
Present Subjunctive quilt quilt quilt quilt quilt quilt
Past Subjunctive quilted quilted quilted quilted quilted quilted
Past Perfect Subjunctive had quilted had quilted had quilted had quilted had quilted had quilted
Imperative quilt Let′s quilt quilt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. pua dating.

Nên đọc
Close
Back to top button