Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Raid

Cách chia động từ raid rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ raid ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RAID

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to raid raiding raided
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn raid raid raids raid raid raid
Hiện tại tiếp diễn am raiding are raiding is raiding are raiding are raiding are raiding
Quá khứ đơn raided raided raided raided raided raided
Quá khứ tiếp diễn was raiding were raiding was raiding were raiding were raiding were raiding
Hiện tại hoàn thành have raided have raided has raided have raided have raided have raided
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been raiding have been raiding has been raiding have been raiding have been raiding have been raiding
Quá khứ hoàn thành had raided had raided had raided had raided had raided had raided
QK hoàn thành Tiếp diễn had been raiding had been raiding had been raiding had been raiding had been raiding had been raiding
Tương Lai will raid will raid will raid will raid will raid will raid
TL Tiếp Diễn will be raiding will be raiding will be raiding will be raiding will be raiding will be raiding
Tương Lai hoàn thành will have raided will have raided will have raided will have raided will have raided will have raided
TL HT Tiếp Diễn will have been raiding will have been raiding will have been raiding will have been raiding will have been raiding will have been raiding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would raid would raid would raid would raid would raid would raid
Conditional Perfect would have raided would have raided would have raided would have raided would have raided would have raided
Conditional Present Progressive would be raiding would be raiding would be raiding would be raiding would be raiding would be raiding
Conditional Perfect Progressive would have been raiding would have been raiding would have been raiding would have been raiding would have been raiding would have been raiding
Present Subjunctive raid raid raid raid raid raid
Past Subjunctive raided raided raided raided raided raided
Past Perfect Subjunctive had raided had raided had raided had raided had raided had raided
Imperative raid Let′s raid raid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best online dating free.

Nên đọc
Close
Back to top button