Tattoo

Cách chia động từ tattoo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tattoo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TATTOO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tattoo tattooing tattooed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tattoo tattoo tattoos tattoo tattoo tattoo
Hiện tại tiếp diễn am tattooing are tattooing is tattooing are tattooing are tattooing are tattooing
Quá khứ đơn tattooed tattooed tattooed tattooed tattooed tattooed
Quá khứ tiếp diễn was tattooing were tattooing was tattooing were tattooing were tattooing were tattooing
Hiện tại hoàn thành have tattooed have tattooed has tattooed have tattooed have tattooed have tattooed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tattooing have been tattooing has been tattooing have been tattooing have been tattooing have been tattooing
Quá khứ hoàn thành had tattooed had tattooed had tattooed had tattooed had tattooed had tattooed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tattooing had been tattooing had been tattooing had been tattooing had been tattooing had been tattooing
Tương Lai will tattoo will tattoo will tattoo will tattoo will tattoo will tattoo
TL Tiếp Diễn will be tattooing will be tattooing will be tattooing will be tattooing will be tattooing will be tattooing
Tương Lai hoàn thành will have tattooed will have tattooed will have tattooed will have tattooed will have tattooed will have tattooed
TL HT Tiếp Diễn will have been tattooing will have been tattooing will have been tattooing will have been tattooing will have been tattooing will have been tattooing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tattoo would tattoo would tattoo would tattoo would tattoo would tattoo
Conditional Perfect would have tattooed would have tattooed would have tattooed would have tattooed would have tattooed would have tattooed
Conditional Present Progressive would be tattooing would be tattooing would be tattooing would be tattooing would be tattooing would be tattooing
Conditional Perfect Progressive would have been tattooing would have been tattooing would have been tattooing would have been tattooing would have been tattooing would have been tattooing
Present Subjunctive tattoo tattoo tattoo tattoo tattoo tattoo
Past Subjunctive tattooed tattooed tattooed tattooed tattooed tattooed
Past Perfect Subjunctive had tattooed had tattooed had tattooed had tattooed had tattooed had tattooed
Imperative tattoo Let′s tattoo tattoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button