React

Cách chia động từ react rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ react ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REACT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to react reacting reacted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn react react reacts react react react
Hiện tại tiếp diễn am reacting are reacting is reacting are reacting are reacting are reacting
Quá khứ đơn reacted reacted reacted reacted reacted reacted
Quá khứ tiếp diễn was reacting were reacting was reacting were reacting were reacting were reacting
Hiện tại hoàn thành have reacted have reacted has reacted have reacted have reacted have reacted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reacting have been reacting has been reacting have been reacting have been reacting have been reacting
Quá khứ hoàn thành had reacted had reacted had reacted had reacted had reacted had reacted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reacting had been reacting had been reacting had been reacting had been reacting had been reacting
Tương Lai will react will react will react will react will react will react
TL Tiếp Diễn will be reacting will be reacting will be reacting will be reacting will be reacting will be reacting
Tương Lai hoàn thành will have reacted will have reacted will have reacted will have reacted will have reacted will have reacted
TL HT Tiếp Diễn will have been reacting will have been reacting will have been reacting will have been reacting will have been reacting will have been reacting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would react would react would react would react would react would react
Conditional Perfect would have reacted would have reacted would have reacted would have reacted would have reacted would have reacted
Conditional Present Progressive would be reacting would be reacting would be reacting would be reacting would be reacting would be reacting
Conditional Perfect Progressive would have been reacting would have been reacting would have been reacting would have been reacting would have been reacting would have been reacting
Present Subjunctive react react react react react react
Past Subjunctive reacted reacted reacted reacted reacted reacted
Past Perfect Subjunctive had reacted had reacted had reacted had reacted had reacted had reacted
Imperative react Let′s react react

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hookup xxx.

Back to top button