Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tilt

Cách chia động từ tilt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tilt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TILT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tilt tilting tilted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tilt tilt tilts tilt tilt tilt
Hiện tại tiếp diễn am tilting are tilting is tilting are tilting are tilting are tilting
Quá khứ đơn tilted tilted tilted tilted tilted tilted
Quá khứ tiếp diễn was tilting were tilting was tilting were tilting were tilting were tilting
Hiện tại hoàn thành have tilted have tilted has tilted have tilted have tilted have tilted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tilting have been tilting has been tilting have been tilting have been tilting have been tilting
Quá khứ hoàn thành had tilted had tilted had tilted had tilted had tilted had tilted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tilting had been tilting had been tilting had been tilting had been tilting had been tilting
Tương Lai will tilt will tilt will tilt will tilt will tilt will tilt
TL Tiếp Diễn will be tilting will be tilting will be tilting will be tilting will be tilting will be tilting
Tương Lai hoàn thành will have tilted will have tilted will have tilted will have tilted will have tilted will have tilted
TL HT Tiếp Diễn will have been tilting will have been tilting will have been tilting will have been tilting will have been tilting will have been tilting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tilt would tilt would tilt would tilt would tilt would tilt
Conditional Perfect would have tilted would have tilted would have tilted would have tilted would have tilted would have tilted
Conditional Present Progressive would be tilting would be tilting would be tilting would be tilting would be tilting would be tilting
Conditional Perfect Progressive would have been tilting would have been tilting would have been tilting would have been tilting would have been tilting would have been tilting
Present Subjunctive tilt tilt tilt tilt tilt tilt
Past Subjunctive tilted tilted tilted tilted tilted tilted
Past Perfect Subjunctive had tilted had tilted had tilted had tilted had tilted had tilted
Imperative tilt Let′s tilt tilt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button