Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Thwart

Cách chia động từ thwart rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thwart ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THWART

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thwart thwarting thwarted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thwart thwart thwarts thwart thwart thwart
Hiện tại tiếp diễn am thwarting are thwarting is thwarting are thwarting are thwarting are thwarting
Quá khứ đơn thwarted thwarted thwarted thwarted thwarted thwarted
Quá khứ tiếp diễn was thwarting were thwarting was thwarting were thwarting were thwarting were thwarting
Hiện tại hoàn thành have thwarted have thwarted has thwarted have thwarted have thwarted have thwarted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thwarting have been thwarting has been thwarting have been thwarting have been thwarting have been thwarting
Quá khứ hoàn thành had thwarted had thwarted had thwarted had thwarted had thwarted had thwarted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thwarting had been thwarting had been thwarting had been thwarting had been thwarting had been thwarting
Tương Lai will thwart will thwart will thwart will thwart will thwart will thwart
TL Tiếp Diễn will be thwarting will be thwarting will be thwarting will be thwarting will be thwarting will be thwarting
Tương Lai hoàn thành will have thwarted will have thwarted will have thwarted will have thwarted will have thwarted will have thwarted
TL HT Tiếp Diễn will have been thwarting will have been thwarting will have been thwarting will have been thwarting will have been thwarting will have been thwarting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thwart would thwart would thwart would thwart would thwart would thwart
Conditional Perfect would have thwarted would have thwarted would have thwarted would have thwarted would have thwarted would have thwarted
Conditional Present Progressive would be thwarting would be thwarting would be thwarting would be thwarting would be thwarting would be thwarting
Conditional Perfect Progressive would have been thwarting would have been thwarting would have been thwarting would have been thwarting would have been thwarting would have been thwarting
Present Subjunctive thwart thwart thwart thwart thwart thwart
Past Subjunctive thwarted thwarted thwarted thwarted thwarted thwarted
Past Perfect Subjunctive had thwarted had thwarted had thwarted had thwarted had thwarted had thwarted
Imperative thwart Let′s thwart thwart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button