Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Redeem

Cách chia động từ redeem rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ redeem ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REDEEM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to redeem redeeming redeemed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn redeem redeem redeems redeem redeem redeem
Hiện tại tiếp diễn am redeeming are redeeming is redeeming are redeeming are redeeming are redeeming
Quá khứ đơn redeemed redeemed redeemed redeemed redeemed redeemed
Quá khứ tiếp diễn was redeeming were redeeming was redeeming were redeeming were redeeming were redeeming
Hiện tại hoàn thành have redeemed have redeemed has redeemed have redeemed have redeemed have redeemed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been redeeming have been redeeming has been redeeming have been redeeming have been redeeming have been redeeming
Quá khứ hoàn thành had redeemed had redeemed had redeemed had redeemed had redeemed had redeemed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been redeeming had been redeeming had been redeeming had been redeeming had been redeeming had been redeeming
Tương Lai will redeem will redeem will redeem will redeem will redeem will redeem
TL Tiếp Diễn will be redeeming will be redeeming will be redeeming will be redeeming will be redeeming will be redeeming
Tương Lai hoàn thành will have redeemed will have redeemed will have redeemed will have redeemed will have redeemed will have redeemed
TL HT Tiếp Diễn will have been redeeming will have been redeeming will have been redeeming will have been redeeming will have been redeeming will have been redeeming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would redeem would redeem would redeem would redeem would redeem would redeem
Conditional Perfect would have redeemed would have redeemed would have redeemed would have redeemed would have redeemed would have redeemed
Conditional Present Progressive would be redeeming would be redeeming would be redeeming would be redeeming would be redeeming would be redeeming
Conditional Perfect Progressive would have been redeeming would have been redeeming would have been redeeming would have been redeeming would have been redeeming would have been redeeming
Present Subjunctive redeem redeem redeem redeem redeem redeem
Past Subjunctive redeemed redeemed redeemed redeemed redeemed redeemed
Past Perfect Subjunctive had redeemed had redeemed had redeemed had redeemed had redeemed had redeemed
Imperative redeem Let′s redeem redeem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/wales-goes-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button