Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Astonish

Cách chia động từ astonish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ astonish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASTONISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to astonish astonishing astonished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn astonish astonish astonishes astonish astonish astonish
Hiện tại tiếp diễn am astonishing are astonishing is astonishing are astonishing are astonishing are astonishing
Quá khứ đơn astonished astonished astonished astonished astonished astonished
Quá khứ tiếp diễn was astonishing were astonishing was astonishing were astonishing were astonishing were astonishing
Hiện tại hoàn thành have astonished have astonished has astonished have astonished have astonished have astonished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been astonishing have been astonishing has been astonishing have been astonishing have been astonishing have been astonishing
Quá khứ hoàn thành had astonished had astonished had astonished had astonished had astonished had astonished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been astonishing had been astonishing had been astonishing had been astonishing had been astonishing had been astonishing
Tương Lai will astonish will astonish will astonish will astonish will astonish will astonish
TL Tiếp Diễn will be astonishing will be astonishing will be astonishing will be astonishing will be astonishing will be astonishing
Tương Lai hoàn thành will have astonished will have astonished will have astonished will have astonished will have astonished will have astonished
TL HT Tiếp Diễn will have been astonishing will have been astonishing will have been astonishing will have been astonishing will have been astonishing will have been astonishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would astonish would astonish would astonish would astonish would astonish would astonish
Conditional Perfect would have astonished would have astonished would have astonished would have astonished would have astonished would have astonished
Conditional Present Progressive would be astonishing would be astonishing would be astonishing would be astonishing would be astonishing would be astonishing
Conditional Perfect Progressive would have been astonishing would have been astonishing would have been astonishing would have been astonishing would have been astonishing would have been astonishing
Present Subjunctive astonish astonish astonish astonish astonish astonish
Past Subjunctive astonished astonished astonished astonished astonished astonished
Past Perfect Subjunctive had astonished had astonished had astonished had astonished had astonished had astonished
Imperative astonish Let′s astonish astonish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button