Recognize

Cách chia động từ recognize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recognize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECOGNIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recognize recognizing recognized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recognize recognize recognizes recognize recognize recognize
Hiện tại tiếp diễn am recognizing are recognizing is recognizing are recognizing are recognizing are recognizing
Quá khứ đơn recognized recognized recognized recognized recognized recognized
Quá khứ tiếp diễn was recognizing were recognizing was recognizing were recognizing were recognizing were recognizing
Hiện tại hoàn thành have recognized have recognized has recognized have recognized have recognized have recognized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recognizing have been recognizing has been recognizing have been recognizing have been recognizing have been recognizing
Quá khứ hoàn thành had recognized had recognized had recognized had recognized had recognized had recognized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recognizing had been recognizing had been recognizing had been recognizing had been recognizing had been recognizing
Tương Lai will recognize will recognize will recognize will recognize will recognize will recognize
TL Tiếp Diễn will be recognizing will be recognizing will be recognizing will be recognizing will be recognizing will be recognizing
Tương Lai hoàn thành will have recognized will have recognized will have recognized will have recognized will have recognized will have recognized
TL HT Tiếp Diễn will have been recognizing will have been recognizing will have been recognizing will have been recognizing will have been recognizing will have been recognizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recognize would recognize would recognize would recognize would recognize would recognize
Conditional Perfect would have recognized would have recognized would have recognized would have recognized would have recognized would have recognized
Conditional Present Progressive would be recognizing would be recognizing would be recognizing would be recognizing would be recognizing would be recognizing
Conditional Perfect Progressive would have been recognizing would have been recognizing would have been recognizing would have been recognizing would have been recognizing would have been recognizing
Present Subjunctive recognize recognize recognize recognize recognize recognize
Past Subjunctive recognized recognized recognized recognized recognized recognized
Past Perfect Subjunctive had recognized had recognized had recognized had recognized had recognized had recognized
Imperative recognize Let′s recognize recognize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button