Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bleach

Cách chia động từ bleach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bleach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLEACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bleach bleaching bleached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bleach bleach bleaches bleach bleach bleach
Hiện tại tiếp diễn am bleaching are bleaching is bleaching are bleaching are bleaching are bleaching
Quá khứ đơn bleached bleached bleached bleached bleached bleached
Quá khứ tiếp diễn was bleaching were bleaching was bleaching were bleaching were bleaching were bleaching
Hiện tại hoàn thành have bleached have bleached has bleached have bleached have bleached have bleached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bleaching have been bleaching has been bleaching have been bleaching have been bleaching have been bleaching
Quá khứ hoàn thành had bleached had bleached had bleached had bleached had bleached had bleached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bleaching had been bleaching had been bleaching had been bleaching had been bleaching had been bleaching
Tương Lai will bleach will bleach will bleach will bleach will bleach will bleach
TL Tiếp Diễn will be bleaching will be bleaching will be bleaching will be bleaching will be bleaching will be bleaching
Tương Lai hoàn thành will have bleached will have bleached will have bleached will have bleached will have bleached will have bleached
TL HT Tiếp Diễn will have been bleaching will have been bleaching will have been bleaching will have been bleaching will have been bleaching will have been bleaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bleach would bleach would bleach would bleach would bleach would bleach
Conditional Perfect would have bleached would have bleached would have bleached would have bleached would have bleached would have bleached
Conditional Present Progressive would be bleaching would be bleaching would be bleaching would be bleaching would be bleaching would be bleaching
Conditional Perfect Progressive would have been bleaching would have been bleaching would have been bleaching would have been bleaching would have been bleaching would have been bleaching
Present Subjunctive bleach bleach bleach bleach bleach bleach
Past Subjunctive bleached bleached bleached bleached bleached bleached
Past Perfect Subjunctive had bleached had bleached had bleached had bleached had bleached had bleached
Imperative bleach Let′s bleach bleach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button