Recruit

Cách chia động từ recruit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recruit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECRUIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recruit recruiting recruited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recruit recruit recruits recruit recruit recruit
Hiện tại tiếp diễn am recruiting are recruiting is recruiting are recruiting are recruiting are recruiting
Quá khứ đơn recruited recruited recruited recruited recruited recruited
Quá khứ tiếp diễn was recruiting were recruiting was recruiting were recruiting were recruiting were recruiting
Hiện tại hoàn thành have recruited have recruited has recruited have recruited have recruited have recruited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recruiting have been recruiting has been recruiting have been recruiting have been recruiting have been recruiting
Quá khứ hoàn thành had recruited had recruited had recruited had recruited had recruited had recruited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recruiting had been recruiting had been recruiting had been recruiting had been recruiting had been recruiting
Tương Lai will recruit will recruit will recruit will recruit will recruit will recruit
TL Tiếp Diễn will be recruiting will be recruiting will be recruiting will be recruiting will be recruiting will be recruiting
Tương Lai hoàn thành will have recruited will have recruited will have recruited will have recruited will have recruited will have recruited
TL HT Tiếp Diễn will have been recruiting will have been recruiting will have been recruiting will have been recruiting will have been recruiting will have been recruiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recruit would recruit would recruit would recruit would recruit would recruit
Conditional Perfect would have recruited would have recruited would have recruited would have recruited would have recruited would have recruited
Conditional Present Progressive would be recruiting would be recruiting would be recruiting would be recruiting would be recruiting would be recruiting
Conditional Perfect Progressive would have been recruiting would have been recruiting would have been recruiting would have been recruiting would have been recruiting would have been recruiting
Present Subjunctive recruit recruit recruit recruit recruit recruit
Past Subjunctive recruited recruited recruited recruited recruited recruited
Past Perfect Subjunctive had recruited had recruited had recruited had recruited had recruited had recruited
Imperative recruit Let′s recruit recruit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/maluma-dating/.

Nên đọc
wales goes dating
Back to top button