Check

Cách chia động từ check rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ check ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHECK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to check checking checked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn check check checks check check check
Hiện tại tiếp diễn am checking are checking is checking are checking are checking are checking
Quá khứ đơn checked checked checked checked checked checked
Quá khứ tiếp diễn was checking were checking was checking were checking were checking were checking
Hiện tại hoàn thành have checked have checked has checked have checked have checked have checked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been checking have been checking has been checking have been checking have been checking have been checking
Quá khứ hoàn thành had checked had checked had checked had checked had checked had checked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been checking had been checking had been checking had been checking had been checking had been checking
Tương Lai will check will check will check will check will check will check
TL Tiếp Diễn will be checking will be checking will be checking will be checking will be checking will be checking
Tương Lai hoàn thành will have checked will have checked will have checked will have checked will have checked will have checked
TL HT Tiếp Diễn will have been checking will have been checking will have been checking will have been checking will have been checking will have been checking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would check would check would check would check would check would check
Conditional Perfect would have checked would have checked would have checked would have checked would have checked would have checked
Conditional Present Progressive would be checking would be checking would be checking would be checking would be checking would be checking
Conditional Perfect Progressive would have been checking would have been checking would have been checking would have been checking would have been checking would have been checking
Present Subjunctive check check check check check check
Past Subjunctive checked checked checked checked checked checked
Past Perfect Subjunctive had checked had checked had checked had checked had checked had checked
Imperative check Let′s check check

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button