Swear

Cách chia động từ swear rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ swear ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWEAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to swear swearing sworn
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swear swear swears swear swear swear
Hiện tại tiếp diễn am swearing are swearing is swearing are swearing are swearing are swearing
Quá khứ đơn swore swore swore swore swore swore
Quá khứ tiếp diễn was swearing were swearing was swearing were swearing were swearing were swearing
Hiện tại hoàn thành have sworn have sworn has sworn have sworn have sworn have sworn
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been swearing have been swearing has been swearing have been swearing have been swearing have been swearing
Quá khứ hoàn thành had sworn had sworn had sworn had sworn had sworn had sworn
QK hoàn thành Tiếp diễn had been swearing had been swearing had been swearing had been swearing had been swearing had been swearing
Tương Lai will swear will swear will swear will swear will swear will swear
TL Tiếp Diễn will be swearing will be swearing will be swearing will be swearing will be swearing will be swearing
Tương Lai hoàn thành will have sworn will have sworn will have sworn will have sworn will have sworn will have sworn
TL HT Tiếp Diễn will have been swearing will have been swearing will have been swearing will have been swearing will have been swearing will have been swearing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swear would swear would swear would swear would swear would swear
Conditional Perfect would have sworn would have sworn would have sworn would have sworn would have sworn would have sworn
Conditional Present Progressive would be swearing would be swearing would be swearing would be swearing would be swearing would be swearing
Conditional Perfect Progressive would have been swearing would have been swearing would have been swearing would have been swearing would have been swearing would have been swearing
Present Subjunctive swear swear swear swear swear swear
Past Subjunctive swore swore swore swore swore swore
Past Perfect Subjunctive had sworn had sworn had sworn had sworn had sworn had sworn
Imperative swear Let′s swear swear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button