Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Refer

Cách chia động từ refer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ refer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to refer referring referred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn refer refer refers refer refer refer
Hiện tại tiếp diễn am referring are referring is referring are referring are referring are referring
Quá khứ đơn referred referred referred referred referred referred
Quá khứ tiếp diễn was referring were referring was referring were referring were referring were referring
Hiện tại hoàn thành have referred have referred has referred have referred have referred have referred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been referring have been referring has been referring have been referring have been referring have been referring
Quá khứ hoàn thành had referred had referred had referred had referred had referred had referred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been referring had been referring had been referring had been referring had been referring had been referring
Tương Lai will refer will refer will refer will refer will refer will refer
TL Tiếp Diễn will be referring will be referring will be referring will be referring will be referring will be referring
Tương Lai hoàn thành will have referred will have referred will have referred will have referred will have referred will have referred
TL HT Tiếp Diễn will have been referring will have been referring will have been referring will have been referring will have been referring will have been referring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would refer would refer would refer would refer would refer would refer
Conditional Perfect would have referred would have referred would have referred would have referred would have referred would have referred
Conditional Present Progressive would be referring would be referring would be referring would be referring would be referring would be referring
Conditional Perfect Progressive would have been referring would have been referring would have been referring would have been referring would have been referring would have been referring
Present Subjunctive refer refer refer refer refer refer
Past Subjunctive referred referred referred referred referred referred
Past Perfect Subjunctive had referred had referred had referred had referred had referred had referred
Imperative refer Let′s refer refer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button