Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Coin

Cách chia động từ coin rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ coin ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to coin coining coined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn coin coin coins coin coin coin
Hiện tại tiếp diễn am coining are coining is coining are coining are coining are coining
Quá khứ đơn coined coined coined coined coined coined
Quá khứ tiếp diễn was coining were coining was coining were coining were coining were coining
Hiện tại hoàn thành have coined have coined has coined have coined have coined have coined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coining have been coining has been coining have been coining have been coining have been coining
Quá khứ hoàn thành had coined had coined had coined had coined had coined had coined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coining had been coining had been coining had been coining had been coining had been coining
Tương Lai will coin will coin will coin will coin will coin will coin
TL Tiếp Diễn will be coining will be coining will be coining will be coining will be coining will be coining
Tương Lai hoàn thành will have coined will have coined will have coined will have coined will have coined will have coined
TL HT Tiếp Diễn will have been coining will have been coining will have been coining will have been coining will have been coining will have been coining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would coin would coin would coin would coin would coin would coin
Conditional Perfect would have coined would have coined would have coined would have coined would have coined would have coined
Conditional Present Progressive would be coining would be coining would be coining would be coining would be coining would be coining
Conditional Perfect Progressive would have been coining would have been coining would have been coining would have been coining would have been coining would have been coining
Present Subjunctive coin coin coin coin coin coin
Past Subjunctive coined coined coined coined coined coined
Past Perfect Subjunctive had coined had coined had coined had coined had coined had coined
Imperative coin Let′s coin coin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. interracial dating in hollywood.

Nên đọc
Close
Back to top button