Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Relay

Cách chia động từ relay rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ relay ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RELAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to relay relaying relayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn relay relay relays relay relay relay
Hiện tại tiếp diễn am relaying are relaying is relaying are relaying are relaying are relaying
Quá khứ đơn relayed relayed relayed relayed relayed relayed
Quá khứ tiếp diễn was relaying were relaying was relaying were relaying were relaying were relaying
Hiện tại hoàn thành have relayed have relayed has relayed have relayed have relayed have relayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been relaying have been relaying has been relaying have been relaying have been relaying have been relaying
Quá khứ hoàn thành had relayed had relayed had relayed had relayed had relayed had relayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been relaying had been relaying had been relaying had been relaying had been relaying had been relaying
Tương Lai will relay will relay will relay will relay will relay will relay
TL Tiếp Diễn will be relaying will be relaying will be relaying will be relaying will be relaying will be relaying
Tương Lai hoàn thành will have relayed will have relayed will have relayed will have relayed will have relayed will have relayed
TL HT Tiếp Diễn will have been relaying will have been relaying will have been relaying will have been relaying will have been relaying will have been relaying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would relay would relay would relay would relay would relay would relay
Conditional Perfect would have relayed would have relayed would have relayed would have relayed would have relayed would have relayed
Conditional Present Progressive would be relaying would be relaying would be relaying would be relaying would be relaying would be relaying
Conditional Perfect Progressive would have been relaying would have been relaying would have been relaying would have been relaying would have been relaying would have been relaying
Present Subjunctive relay relay relay relay relay relay
Past Subjunctive relayed relayed relayed relayed relayed relayed
Past Perfect Subjunctive had relayed had relayed had relayed had relayed had relayed had relayed
Imperative relay Let′s relay relay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button