Parley

Cách chia động từ parley rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ parley ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PARLEY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to parley parleying parleyed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn parley parley parleys parley parley parley
Hiện tại tiếp diễn am parleying are parleying is parleying are parleying are parleying are parleying
Quá khứ đơn parleyed parleyed parleyed parleyed parleyed parleyed
Quá khứ tiếp diễn was parleying were parleying was parleying were parleying were parleying were parleying
Hiện tại hoàn thành have parleyed have parleyed has parleyed have parleyed have parleyed have parleyed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been parleying have been parleying has been parleying have been parleying have been parleying have been parleying
Quá khứ hoàn thành had parleyed had parleyed had parleyed had parleyed had parleyed had parleyed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been parleying had been parleying had been parleying had been parleying had been parleying had been parleying
Tương Lai will parley will parley will parley will parley will parley will parley
TL Tiếp Diễn will be parleying will be parleying will be parleying will be parleying will be parleying will be parleying
Tương Lai hoàn thành will have parleyed will have parleyed will have parleyed will have parleyed will have parleyed will have parleyed
TL HT Tiếp Diễn will have been parleying will have been parleying will have been parleying will have been parleying will have been parleying will have been parleying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would parley would parley would parley would parley would parley would parley
Conditional Perfect would have parleyed would have parleyed would have parleyed would have parleyed would have parleyed would have parleyed
Conditional Present Progressive would be parleying would be parleying would be parleying would be parleying would be parleying would be parleying
Conditional Perfect Progressive would have been parleying would have been parleying would have been parleying would have been parleying would have been parleying would have been parleying
Present Subjunctive parley parley parley parley parley parley
Past Subjunctive parleyed parleyed parleyed parleyed parleyed parleyed
Past Perfect Subjunctive had parleyed had parleyed had parleyed had parleyed had parleyed had parleyed
Imperative parley Let′s parley parley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best us dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button