Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drag

Cách chia động từ drag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drag dragging dragged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drag drag drags drag drag drag
Hiện tại tiếp diễn am dragging are dragging is dragging are dragging are dragging are dragging
Quá khứ đơn dragged dragged dragged dragged dragged dragged
Quá khứ tiếp diễn was dragging were dragging was dragging were dragging were dragging were dragging
Hiện tại hoàn thành have dragged have dragged has dragged have dragged have dragged have dragged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dragging have been dragging has been dragging have been dragging have been dragging have been dragging
Quá khứ hoàn thành had dragged had dragged had dragged had dragged had dragged had dragged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dragging had been dragging had been dragging had been dragging had been dragging had been dragging
Tương Lai will drag will drag will drag will drag will drag will drag
TL Tiếp Diễn will be dragging will be dragging will be dragging will be dragging will be dragging will be dragging
Tương Lai hoàn thành will have dragged will have dragged will have dragged will have dragged will have dragged will have dragged
TL HT Tiếp Diễn will have been dragging will have been dragging will have been dragging will have been dragging will have been dragging will have been dragging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drag would drag would drag would drag would drag would drag
Conditional Perfect would have dragged would have dragged would have dragged would have dragged would have dragged would have dragged
Conditional Present Progressive would be dragging would be dragging would be dragging would be dragging would be dragging would be dragging
Conditional Perfect Progressive would have been dragging would have been dragging would have been dragging would have been dragging would have been dragging would have been dragging
Present Subjunctive drag drag drag drag drag drag
Past Subjunctive dragged dragged dragged dragged dragged dragged
Past Perfect Subjunctive had dragged had dragged had dragged had dragged had dragged had dragged
Imperative drag Let′s drag drag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button