Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pedal

Cách chia động từ pedal rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pedal ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PEDAL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pedal pedaling pedaled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pedal pedal pedals pedal pedal pedal
Hiện tại tiếp diễn am pedaling are pedaling is pedaling are pedaling are pedaling are pedaling
Quá khứ đơn pedaled pedaled pedaled pedaled pedaled pedaled
Quá khứ tiếp diễn was pedaling were pedaling was pedaling were pedaling were pedaling were pedaling
Hiện tại hoàn thành have pedaled have pedaled has pedaled have pedaled have pedaled have pedaled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pedaling have been pedaling has been pedaling have been pedaling have been pedaling have been pedaling
Quá khứ hoàn thành had pedaled had pedaled had pedaled had pedaled had pedaled had pedaled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pedaling had been pedaling had been pedaling had been pedaling had been pedaling had been pedaling
Tương Lai will pedal will pedal will pedal will pedal will pedal will pedal
TL Tiếp Diễn will be pedaling will be pedaling will be pedaling will be pedaling will be pedaling will be pedaling
Tương Lai hoàn thành will have pedaled will have pedaled will have pedaled will have pedaled will have pedaled will have pedaled
TL HT Tiếp Diễn will have been pedaling will have been pedaling will have been pedaling will have been pedaling will have been pedaling will have been pedaling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pedal would pedal would pedal would pedal would pedal would pedal
Conditional Perfect would have pedaled would have pedaled would have pedaled would have pedaled would have pedaled would have pedaled
Conditional Present Progressive would be pedaling would be pedaling would be pedaling would be pedaling would be pedaling would be pedaling
Conditional Perfect Progressive would have been pedaling would have been pedaling would have been pedaling would have been pedaling would have been pedaling would have been pedaling
Present Subjunctive pedal pedal pedal pedal pedal pedal
Past Subjunctive pedaled pedaled pedaled pedaled pedaled pedaled
Past Perfect Subjunctive had pedaled had pedaled had pedaled had pedaled had pedaled had pedaled
Imperative pedal Let′s pedal pedal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button