Repose

Cách chia động từ repose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ repose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to repose reposing reposed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn repose repose reposes repose repose repose
Hiện tại tiếp diễn am reposing are reposing is reposing are reposing are reposing are reposing
Quá khứ đơn reposed reposed reposed reposed reposed reposed
Quá khứ tiếp diễn was reposing were reposing was reposing were reposing were reposing were reposing
Hiện tại hoàn thành have reposed have reposed has reposed have reposed have reposed have reposed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reposing have been reposing has been reposing have been reposing have been reposing have been reposing
Quá khứ hoàn thành had reposed had reposed had reposed had reposed had reposed had reposed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reposing had been reposing had been reposing had been reposing had been reposing had been reposing
Tương Lai will repose will repose will repose will repose will repose will repose
TL Tiếp Diễn will be reposing will be reposing will be reposing will be reposing will be reposing will be reposing
Tương Lai hoàn thành will have reposed will have reposed will have reposed will have reposed will have reposed will have reposed
TL HT Tiếp Diễn will have been reposing will have been reposing will have been reposing will have been reposing will have been reposing will have been reposing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would repose would repose would repose would repose would repose would repose
Conditional Perfect would have reposed would have reposed would have reposed would have reposed would have reposed would have reposed
Conditional Present Progressive would be reposing would be reposing would be reposing would be reposing would be reposing would be reposing
Conditional Perfect Progressive would have been reposing would have been reposing would have been reposing would have been reposing would have been reposing would have been reposing
Present Subjunctive repose repose repose repose repose repose
Past Subjunctive reposed reposed reposed reposed reposed reposed
Past Perfect Subjunctive had reposed had reposed had reposed had reposed had reposed had reposed
Imperative repose Let′s repose repose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. find a gay near me.

Back to top button