Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Waterproof

Cách chia động từ waterproof rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ waterproof ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WATERPROOF

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to waterproof waterproofing waterproofed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn waterproof waterproof waterproofs waterproof waterproof waterproof
Hiện tại tiếp diễn am waterproofing are waterproofing is waterproofing are waterproofing are waterproofing are waterproofing
Quá khứ đơn waterproofed waterproofed waterproofed waterproofed waterproofed waterproofed
Quá khứ tiếp diễn was waterproofing were waterproofing was waterproofing were waterproofing were waterproofing were waterproofing
Hiện tại hoàn thành have waterproofed have waterproofed has waterproofed have waterproofed have waterproofed have waterproofed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waterproofing have been waterproofing has been waterproofing have been waterproofing have been waterproofing have been waterproofing
Quá khứ hoàn thành had waterproofed had waterproofed had waterproofed had waterproofed had waterproofed had waterproofed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waterproofing had been waterproofing had been waterproofing had been waterproofing had been waterproofing had been waterproofing
Tương Lai will waterproof will waterproof will waterproof will waterproof will waterproof will waterproof
TL Tiếp Diễn will be waterproofing will be waterproofing will be waterproofing will be waterproofing will be waterproofing will be waterproofing
Tương Lai hoàn thành will have waterproofed will have waterproofed will have waterproofed will have waterproofed will have waterproofed will have waterproofed
TL HT Tiếp Diễn will have been waterproofing will have been waterproofing will have been waterproofing will have been waterproofing will have been waterproofing will have been waterproofing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would waterproof would waterproof would waterproof would waterproof would waterproof would waterproof
Conditional Perfect would have waterproofed would have waterproofed would have waterproofed would have waterproofed would have waterproofed would have waterproofed
Conditional Present Progressive would be waterproofing would be waterproofing would be waterproofing would be waterproofing would be waterproofing would be waterproofing
Conditional Perfect Progressive would have been waterproofing would have been waterproofing would have been waterproofing would have been waterproofing would have been waterproofing would have been waterproofing
Present Subjunctive waterproof waterproof waterproof waterproof waterproof waterproof
Past Subjunctive waterproofed waterproofed waterproofed waterproofed waterproofed waterproofed
Past Perfect Subjunctive had waterproofed had waterproofed had waterproofed had waterproofed had waterproofed had waterproofed
Imperative waterproof Let′s waterproof waterproof

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button