Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reproduce

Cách chia động từ reproduce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reproduce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPRODUCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reproduce reproducing reproduced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reproduce reproduce reproduces reproduce reproduce reproduce
Hiện tại tiếp diễn am reproducing are reproducing is reproducing are reproducing are reproducing are reproducing
Quá khứ đơn reproduced reproduced reproduced reproduced reproduced reproduced
Quá khứ tiếp diễn was reproducing were reproducing was reproducing were reproducing were reproducing were reproducing
Hiện tại hoàn thành have reproduced have reproduced has reproduced have reproduced have reproduced have reproduced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reproducing have been reproducing has been reproducing have been reproducing have been reproducing have been reproducing
Quá khứ hoàn thành had reproduced had reproduced had reproduced had reproduced had reproduced had reproduced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reproducing had been reproducing had been reproducing had been reproducing had been reproducing had been reproducing
Tương Lai will reproduce will reproduce will reproduce will reproduce will reproduce will reproduce
TL Tiếp Diễn will be reproducing will be reproducing will be reproducing will be reproducing will be reproducing will be reproducing
Tương Lai hoàn thành will have reproduced will have reproduced will have reproduced will have reproduced will have reproduced will have reproduced
TL HT Tiếp Diễn will have been reproducing will have been reproducing will have been reproducing will have been reproducing will have been reproducing will have been reproducing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reproduce would reproduce would reproduce would reproduce would reproduce would reproduce
Conditional Perfect would have reproduced would have reproduced would have reproduced would have reproduced would have reproduced would have reproduced
Conditional Present Progressive would be reproducing would be reproducing would be reproducing would be reproducing would be reproducing would be reproducing
Conditional Perfect Progressive would have been reproducing would have been reproducing would have been reproducing would have been reproducing would have been reproducing would have been reproducing
Present Subjunctive reproduce reproduce reproduce reproduce reproduce reproduce
Past Subjunctive reproduced reproduced reproduced reproduced reproduced reproduced
Past Perfect Subjunctive had reproduced had reproduced had reproduced had reproduced had reproduced had reproduced
Imperative reproduce Let′s reproduce reproduce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. just lunch dating.

Nên đọc
Close
Back to top button