Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rescind

Cách chia động từ rescind rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rescind ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESCIND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rescind rescinding rescinded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rescind rescind rescinds rescind rescind rescind
Hiện tại tiếp diễn am rescinding are rescinding is rescinding are rescinding are rescinding are rescinding
Quá khứ đơn rescinded rescinded rescinded rescinded rescinded rescinded
Quá khứ tiếp diễn was rescinding were rescinding was rescinding were rescinding were rescinding were rescinding
Hiện tại hoàn thành have rescinded have rescinded has rescinded have rescinded have rescinded have rescinded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rescinding have been rescinding has been rescinding have been rescinding have been rescinding have been rescinding
Quá khứ hoàn thành had rescinded had rescinded had rescinded had rescinded had rescinded had rescinded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rescinding had been rescinding had been rescinding had been rescinding had been rescinding had been rescinding
Tương Lai will rescind will rescind will rescind will rescind will rescind will rescind
TL Tiếp Diễn will be rescinding will be rescinding will be rescinding will be rescinding will be rescinding will be rescinding
Tương Lai hoàn thành will have rescinded will have rescinded will have rescinded will have rescinded will have rescinded will have rescinded
TL HT Tiếp Diễn will have been rescinding will have been rescinding will have been rescinding will have been rescinding will have been rescinding will have been rescinding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rescind would rescind would rescind would rescind would rescind would rescind
Conditional Perfect would have rescinded would have rescinded would have rescinded would have rescinded would have rescinded would have rescinded
Conditional Present Progressive would be rescinding would be rescinding would be rescinding would be rescinding would be rescinding would be rescinding
Conditional Perfect Progressive would have been rescinding would have been rescinding would have been rescinding would have been rescinding would have been rescinding would have been rescinding
Present Subjunctive rescind rescind rescind rescind rescind rescind
Past Subjunctive rescinded rescinded rescinded rescinded rescinded rescinded
Past Perfect Subjunctive had rescinded had rescinded had rescinded had rescinded had rescinded had rescinded
Imperative rescind Let′s rescind rescind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. eros dating application.

Nên đọc
Close
Back to top button