Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grind

Cách chia động từ grind rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grind ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRIND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grind grinding ground
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grind grind grinds grind grind grind
Hiện tại tiếp diễn am grinding are grinding is grinding are grinding are grinding are grinding
Quá khứ đơn ground ground ground ground ground ground
Quá khứ tiếp diễn was grinding were grinding was grinding were grinding were grinding were grinding
Hiện tại hoàn thành have ground have ground has ground have ground have ground have ground
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grinding have been grinding has been grinding have been grinding have been grinding have been grinding
Quá khứ hoàn thành had ground had ground had ground had ground had ground had ground
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grinding had been grinding had been grinding had been grinding had been grinding had been grinding
Tương Lai will grind will grind will grind will grind will grind will grind
TL Tiếp Diễn will be grinding will be grinding will be grinding will be grinding will be grinding will be grinding
Tương Lai hoàn thành will have ground will have ground will have ground will have ground will have ground will have ground
TL HT Tiếp Diễn will have been grinding will have been grinding will have been grinding will have been grinding will have been grinding will have been grinding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grind would grind would grind would grind would grind would grind
Conditional Perfect would have ground would have ground would have ground would have ground would have ground would have ground
Conditional Present Progressive would be grinding would be grinding would be grinding would be grinding would be grinding would be grinding
Conditional Perfect Progressive would have been grinding would have been grinding would have been grinding would have been grinding would have been grinding would have been grinding
Present Subjunctive grind grind grind grind grind grind
Past Subjunctive ground ground ground ground ground ground
Past Perfect Subjunctive had ground had ground had ground had ground had ground had ground
Imperative grind Let′s grind grind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button