Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Crash

Cách chia động từ crash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ crash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CRASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to crash crashing crashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn crash crash crashes crash crash crash
Hiện tại tiếp diễn am crashing are crashing is crashing are crashing are crashing are crashing
Quá khứ đơn crashed crashed crashed crashed crashed crashed
Quá khứ tiếp diễn was crashing were crashing was crashing were crashing were crashing were crashing
Hiện tại hoàn thành have crashed have crashed has crashed have crashed have crashed have crashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been crashing have been crashing has been crashing have been crashing have been crashing have been crashing
Quá khứ hoàn thành had crashed had crashed had crashed had crashed had crashed had crashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been crashing had been crashing had been crashing had been crashing had been crashing had been crashing
Tương Lai will crash will crash will crash will crash will crash will crash
TL Tiếp Diễn will be crashing will be crashing will be crashing will be crashing will be crashing will be crashing
Tương Lai hoàn thành will have crashed will have crashed will have crashed will have crashed will have crashed will have crashed
TL HT Tiếp Diễn will have been crashing will have been crashing will have been crashing will have been crashing will have been crashing will have been crashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would crash would crash would crash would crash would crash would crash
Conditional Perfect would have crashed would have crashed would have crashed would have crashed would have crashed would have crashed
Conditional Present Progressive would be crashing would be crashing would be crashing would be crashing would be crashing would be crashing
Conditional Perfect Progressive would have been crashing would have been crashing would have been crashing would have been crashing would have been crashing would have been crashing
Present Subjunctive crash crash crash crash crash crash
Past Subjunctive crashed crashed crashed crashed crashed crashed
Past Perfect Subjunctive had crashed had crashed had crashed had crashed had crashed had crashed
Imperative crash Let′s crash crash

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button