Murder

Cách chia động từ murder rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ murder ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MURDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to murder murdering murdered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn murder murder murders murder murder murder
Hiện tại tiếp diễn am murdering are murdering is murdering are murdering are murdering are murdering
Quá khứ đơn murdered murdered murdered murdered murdered murdered
Quá khứ tiếp diễn was murdering were murdering was murdering were murdering were murdering were murdering
Hiện tại hoàn thành have murdered have murdered has murdered have murdered have murdered have murdered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been murdering have been murdering has been murdering have been murdering have been murdering have been murdering
Quá khứ hoàn thành had murdered had murdered had murdered had murdered had murdered had murdered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been murdering had been murdering had been murdering had been murdering had been murdering had been murdering
Tương Lai will murder will murder will murder will murder will murder will murder
TL Tiếp Diễn will be murdering will be murdering will be murdering will be murdering will be murdering will be murdering
Tương Lai hoàn thành will have murdered will have murdered will have murdered will have murdered will have murdered will have murdered
TL HT Tiếp Diễn will have been murdering will have been murdering will have been murdering will have been murdering will have been murdering will have been murdering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would murder would murder would murder would murder would murder would murder
Conditional Perfect would have murdered would have murdered would have murdered would have murdered would have murdered would have murdered
Conditional Present Progressive would be murdering would be murdering would be murdering would be murdering would be murdering would be murdering
Conditional Perfect Progressive would have been murdering would have been murdering would have been murdering would have been murdering would have been murdering would have been murdering
Present Subjunctive murder murder murder murder murder murder
Past Subjunctive murdered murdered murdered murdered murdered murdered
Past Perfect Subjunctive had murdered had murdered had murdered had murdered had murdered had murdered
Imperative murder Let′s murder murder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/who-is-john-cena-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button