Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Retire

Cách chia động từ retire rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ retire ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RETIRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to retire retiring retired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn retire retire retires retire retire retire
Hiện tại tiếp diễn am retiring are retiring is retiring are retiring are retiring are retiring
Quá khứ đơn retired retired retired retired retired retired
Quá khứ tiếp diễn was retiring were retiring was retiring were retiring were retiring were retiring
Hiện tại hoàn thành have retired have retired has retired have retired have retired have retired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been retiring have been retiring has been retiring have been retiring have been retiring have been retiring
Quá khứ hoàn thành had retired had retired had retired had retired had retired had retired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been retiring had been retiring had been retiring had been retiring had been retiring had been retiring
Tương Lai will retire will retire will retire will retire will retire will retire
TL Tiếp Diễn will be retiring will be retiring will be retiring will be retiring will be retiring will be retiring
Tương Lai hoàn thành will have retired will have retired will have retired will have retired will have retired will have retired
TL HT Tiếp Diễn will have been retiring will have been retiring will have been retiring will have been retiring will have been retiring will have been retiring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would retire would retire would retire would retire would retire would retire
Conditional Perfect would have retired would have retired would have retired would have retired would have retired would have retired
Conditional Present Progressive would be retiring would be retiring would be retiring would be retiring would be retiring would be retiring
Conditional Perfect Progressive would have been retiring would have been retiring would have been retiring would have been retiring would have been retiring would have been retiring
Present Subjunctive retire retire retire retire retire retire
Past Subjunctive retired retired retired retired retired retired
Past Perfect Subjunctive had retired had retired had retired had retired had retired had retired
Imperative retire Let′s retire retire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. whats the best free hookup app.

Nên đọc
Close
Back to top button