Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fade

Cách chia động từ fade rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fade ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FADE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fade fading faded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fade fade fades fade fade fade
Hiện tại tiếp diễn am fading are fading is fading are fading are fading are fading
Quá khứ đơn faded faded faded faded faded faded
Quá khứ tiếp diễn was fading were fading was fading were fading were fading were fading
Hiện tại hoàn thành have faded have faded has faded have faded have faded have faded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fading have been fading has been fading have been fading have been fading have been fading
Quá khứ hoàn thành had faded had faded had faded had faded had faded had faded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fading had been fading had been fading had been fading had been fading had been fading
Tương Lai will fade will fade will fade will fade will fade will fade
TL Tiếp Diễn will be fading will be fading will be fading will be fading will be fading will be fading
Tương Lai hoàn thành will have faded will have faded will have faded will have faded will have faded will have faded
TL HT Tiếp Diễn will have been fading will have been fading will have been fading will have been fading will have been fading will have been fading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fade would fade would fade would fade would fade would fade
Conditional Perfect would have faded would have faded would have faded would have faded would have faded would have faded
Conditional Present Progressive would be fading would be fading would be fading would be fading would be fading would be fading
Conditional Perfect Progressive would have been fading would have been fading would have been fading would have been fading would have been fading would have been fading
Present Subjunctive fade fade fade fade fade fade
Past Subjunctive faded faded faded faded faded faded
Past Perfect Subjunctive had faded had faded had faded had faded had faded had faded
Imperative fade Let′s fade fade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button