Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Share

Cách chia động từ share rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ share ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHARE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to share sharing shared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn share share shares share share share
Hiện tại tiếp diễn am sharing are sharing is sharing are sharing are sharing are sharing
Quá khứ đơn shared shared shared shared shared shared
Quá khứ tiếp diễn was sharing were sharing was sharing were sharing were sharing were sharing
Hiện tại hoàn thành have shared have shared has shared have shared have shared have shared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sharing have been sharing has been sharing have been sharing have been sharing have been sharing
Quá khứ hoàn thành had shared had shared had shared had shared had shared had shared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sharing had been sharing had been sharing had been sharing had been sharing had been sharing
Tương Lai will share will share will share will share will share will share
TL Tiếp Diễn will be sharing will be sharing will be sharing will be sharing will be sharing will be sharing
Tương Lai hoàn thành will have shared will have shared will have shared will have shared will have shared will have shared
TL HT Tiếp Diễn will have been sharing will have been sharing will have been sharing will have been sharing will have been sharing will have been sharing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would share would share would share would share would share would share
Conditional Perfect would have shared would have shared would have shared would have shared would have shared would have shared
Conditional Present Progressive would be sharing would be sharing would be sharing would be sharing would be sharing would be sharing
Conditional Perfect Progressive would have been sharing would have been sharing would have been sharing would have been sharing would have been sharing would have been sharing
Present Subjunctive share share share share share share
Past Subjunctive shared shared shared shared shared shared
Past Perfect Subjunctive had shared had shared had shared had shared had shared had shared
Imperative share Let′s share share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button