Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rouse

Cách chia động từ rouse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rouse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROUSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rouse rousing roused
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rouse rouse rouses rouse rouse rouse
Hiện tại tiếp diễn am rousing are rousing is rousing are rousing are rousing are rousing
Quá khứ đơn roused roused roused roused roused roused
Quá khứ tiếp diễn was rousing were rousing was rousing were rousing were rousing were rousing
Hiện tại hoàn thành have roused have roused has roused have roused have roused have roused
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rousing have been rousing has been rousing have been rousing have been rousing have been rousing
Quá khứ hoàn thành had roused had roused had roused had roused had roused had roused
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rousing had been rousing had been rousing had been rousing had been rousing had been rousing
Tương Lai will rouse will rouse will rouse will rouse will rouse will rouse
TL Tiếp Diễn will be rousing will be rousing will be rousing will be rousing will be rousing will be rousing
Tương Lai hoàn thành will have roused will have roused will have roused will have roused will have roused will have roused
TL HT Tiếp Diễn will have been rousing will have been rousing will have been rousing will have been rousing will have been rousing will have been rousing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rouse would rouse would rouse would rouse would rouse would rouse
Conditional Perfect would have roused would have roused would have roused would have roused would have roused would have roused
Conditional Present Progressive would be rousing would be rousing would be rousing would be rousing would be rousing would be rousing
Conditional Perfect Progressive would have been rousing would have been rousing would have been rousing would have been rousing would have been rousing would have been rousing
Present Subjunctive rouse rouse rouse rouse rouse rouse
Past Subjunctive roused roused roused roused roused roused
Past Perfect Subjunctive had roused had roused had roused had roused had roused had roused
Imperative rouse Let′s rouse rouse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button