Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bowl

Cách chia động từ bowl rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bowl ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOWL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bowl bowling bowled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bowl bowl bowls bowl bowl bowl
Hiện tại tiếp diễn am bowling are bowling is bowling are bowling are bowling are bowling
Quá khứ đơn bowled bowled bowled bowled bowled bowled
Quá khứ tiếp diễn was bowling were bowling was bowling were bowling were bowling were bowling
Hiện tại hoàn thành have bowled have bowled has bowled have bowled have bowled have bowled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bowling have been bowling has been bowling have been bowling have been bowling have been bowling
Quá khứ hoàn thành had bowled had bowled had bowled had bowled had bowled had bowled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bowling had been bowling had been bowling had been bowling had been bowling had been bowling
Tương Lai will bowl will bowl will bowl will bowl will bowl will bowl
TL Tiếp Diễn will be bowling will be bowling will be bowling will be bowling will be bowling will be bowling
Tương Lai hoàn thành will have bowled will have bowled will have bowled will have bowled will have bowled will have bowled
TL HT Tiếp Diễn will have been bowling will have been bowling will have been bowling will have been bowling will have been bowling will have been bowling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bowl would bowl would bowl would bowl would bowl would bowl
Conditional Perfect would have bowled would have bowled would have bowled would have bowled would have bowled would have bowled
Conditional Present Progressive would be bowling would be bowling would be bowling would be bowling would be bowling would be bowling
Conditional Perfect Progressive would have been bowling would have been bowling would have been bowling would have been bowling would have been bowling would have been bowling
Present Subjunctive bowl bowl bowl bowl bowl bowl
Past Subjunctive bowled bowled bowled bowled bowled bowled
Past Perfect Subjunctive had bowled had bowled had bowled had bowled had bowled had bowled
Imperative bowl Let′s bowl bowl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button