Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ruin

Cách chia động từ ruin rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ruin ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ruin ruining ruined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ruin ruin ruins ruin ruin ruin
Hiện tại tiếp diễn am ruining are ruining is ruining are ruining are ruining are ruining
Quá khứ đơn ruined ruined ruined ruined ruined ruined
Quá khứ tiếp diễn was ruining were ruining was ruining were ruining were ruining were ruining
Hiện tại hoàn thành have ruined have ruined has ruined have ruined have ruined have ruined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ruining have been ruining has been ruining have been ruining have been ruining have been ruining
Quá khứ hoàn thành had ruined had ruined had ruined had ruined had ruined had ruined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ruining had been ruining had been ruining had been ruining had been ruining had been ruining
Tương Lai will ruin will ruin will ruin will ruin will ruin will ruin
TL Tiếp Diễn will be ruining will be ruining will be ruining will be ruining will be ruining will be ruining
Tương Lai hoàn thành will have ruined will have ruined will have ruined will have ruined will have ruined will have ruined
TL HT Tiếp Diễn will have been ruining will have been ruining will have been ruining will have been ruining will have been ruining will have been ruining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ruin would ruin would ruin would ruin would ruin would ruin
Conditional Perfect would have ruined would have ruined would have ruined would have ruined would have ruined would have ruined
Conditional Present Progressive would be ruining would be ruining would be ruining would be ruining would be ruining would be ruining
Conditional Perfect Progressive would have been ruining would have been ruining would have been ruining would have been ruining would have been ruining would have been ruining
Present Subjunctive ruin ruin ruin ruin ruin ruin
Past Subjunctive ruined ruined ruined ruined ruined ruined
Past Perfect Subjunctive had ruined had ruined had ruined had ruined had ruined had ruined
Imperative ruin Let′s ruin ruin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button