Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Exert

Cách chia động từ exert rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ exert ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXERT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to exert exerting exerted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn exert exert exerts exert exert exert
Hiện tại tiếp diễn am exerting are exerting is exerting are exerting are exerting are exerting
Quá khứ đơn exerted exerted exerted exerted exerted exerted
Quá khứ tiếp diễn was exerting were exerting was exerting were exerting were exerting were exerting
Hiện tại hoàn thành have exerted have exerted has exerted have exerted have exerted have exerted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been exerting have been exerting has been exerting have been exerting have been exerting have been exerting
Quá khứ hoàn thành had exerted had exerted had exerted had exerted had exerted had exerted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been exerting had been exerting had been exerting had been exerting had been exerting had been exerting
Tương Lai will exert will exert will exert will exert will exert will exert
TL Tiếp Diễn will be exerting will be exerting will be exerting will be exerting will be exerting will be exerting
Tương Lai hoàn thành will have exerted will have exerted will have exerted will have exerted will have exerted will have exerted
TL HT Tiếp Diễn will have been exerting will have been exerting will have been exerting will have been exerting will have been exerting will have been exerting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would exert would exert would exert would exert would exert would exert
Conditional Perfect would have exerted would have exerted would have exerted would have exerted would have exerted would have exerted
Conditional Present Progressive would be exerting would be exerting would be exerting would be exerting would be exerting would be exerting
Conditional Perfect Progressive would have been exerting would have been exerting would have been exerting would have been exerting would have been exerting would have been exerting
Present Subjunctive exert exert exert exert exert exert
Past Subjunctive exerted exerted exerted exerted exerted exerted
Past Perfect Subjunctive had exerted had exerted had exerted had exerted had exerted had exerted
Imperative exert Let′s exert exert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button