Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bury

Cách chia động từ bury rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bury ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BURY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bury burying buried
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bury bury buries bury bury bury
Hiện tại tiếp diễn am burying are burying is burying are burying are burying are burying
Quá khứ đơn buried buried buried buried buried buried
Quá khứ tiếp diễn was burying were burying was burying were burying were burying were burying
Hiện tại hoàn thành have buried have buried has buried have buried have buried have buried
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been burying have been burying has been burying have been burying have been burying have been burying
Quá khứ hoàn thành had buried had buried had buried had buried had buried had buried
QK hoàn thành Tiếp diễn had been burying had been burying had been burying had been burying had been burying had been burying
Tương Lai will bury will bury will bury will bury will bury will bury
TL Tiếp Diễn will be burying will be burying will be burying will be burying will be burying will be burying
Tương Lai hoàn thành will have buried will have buried will have buried will have buried will have buried will have buried
TL HT Tiếp Diễn will have been burying will have been burying will have been burying will have been burying will have been burying will have been burying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bury would bury would bury would bury would bury would bury
Conditional Perfect would have buried would have buried would have buried would have buried would have buried would have buried
Conditional Present Progressive would be burying would be burying would be burying would be burying would be burying would be burying
Conditional Perfect Progressive would have been burying would have been burying would have been burying would have been burying would have been burying would have been burying
Present Subjunctive bury bury bury bury bury bury
Past Subjunctive buried buried buried buried buried buried
Past Perfect Subjunctive had buried had buried had buried had buried had buried had buried
Imperative bury Let′s bury bury

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. are younger women attracted to older men.

Nên đọc
Close
Back to top button