Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Leak

Cách chia động từ leak rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ leak ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEAK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to leak leaking leaked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn leak leak leaks leak leak leak
Hiện tại tiếp diễn am leaking are leaking is leaking are leaking are leaking are leaking
Quá khứ đơn leaked leaked leaked leaked leaked leaked
Quá khứ tiếp diễn was leaking were leaking was leaking were leaking were leaking were leaking
Hiện tại hoàn thành have leaked have leaked has leaked have leaked have leaked have leaked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leaking have been leaking has been leaking have been leaking have been leaking have been leaking
Quá khứ hoàn thành had leaked had leaked had leaked had leaked had leaked had leaked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leaking had been leaking had been leaking had been leaking had been leaking had been leaking
Tương Lai will leak will leak will leak will leak will leak will leak
TL Tiếp Diễn will be leaking will be leaking will be leaking will be leaking will be leaking will be leaking
Tương Lai hoàn thành will have leaked will have leaked will have leaked will have leaked will have leaked will have leaked
TL HT Tiếp Diễn will have been leaking will have been leaking will have been leaking will have been leaking will have been leaking will have been leaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would leak would leak would leak would leak would leak would leak
Conditional Perfect would have leaked would have leaked would have leaked would have leaked would have leaked would have leaked
Conditional Present Progressive would be leaking would be leaking would be leaking would be leaking would be leaking would be leaking
Conditional Perfect Progressive would have been leaking would have been leaking would have been leaking would have been leaking would have been leaking would have been leaking
Present Subjunctive leak leak leak leak leak leak
Past Subjunctive leaked leaked leaked leaked leaked leaked
Past Perfect Subjunctive had leaked had leaked had leaked had leaked had leaked had leaked
Imperative leak Let′s leak leak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button