Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Say

Cách chia động từ say rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ say ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to say saying said
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn say say says say say say
Hiện tại tiếp diễn am saying are saying is saying are saying are saying are saying
Quá khứ đơn said said said said said said
Quá khứ tiếp diễn was saying were saying was saying were saying were saying were saying
Hiện tại hoàn thành have said have said has said have said have said have said
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been saying have been saying has been saying have been saying have been saying have been saying
Quá khứ hoàn thành had said had said had said had said had said had said
QK hoàn thành Tiếp diễn had been saying had been saying had been saying had been saying had been saying had been saying
Tương Lai will say will say will say will say will say will say
TL Tiếp Diễn will be saying will be saying will be saying will be saying will be saying will be saying
Tương Lai hoàn thành will have said will have said will have said will have said will have said will have said
TL HT Tiếp Diễn will have been saying will have been saying will have been saying will have been saying will have been saying will have been saying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would say would say would say would say would say would say
Conditional Perfect would have said would have said would have said would have said would have said would have said
Conditional Present Progressive would be saying would be saying would be saying would be saying would be saying would be saying
Conditional Perfect Progressive would have been saying would have been saying would have been saying would have been saying would have been saying would have been saying
Present Subjunctive say say say say say say
Past Subjunctive said said said said said said
Past Perfect Subjunctive had said had said had said had said had said had said
Imperative say Let′s say say

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating profiles for men.

Nên đọc
Close
Back to top button