Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Matter

Cách chia động từ matter rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ matter ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MATTER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to matter mattering mattered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn matter matter matters matter matter matter
Hiện tại tiếp diễn am mattering are mattering is mattering are mattering are mattering are mattering
Quá khứ đơn mattered mattered mattered mattered mattered mattered
Quá khứ tiếp diễn was mattering were mattering was mattering were mattering were mattering were mattering
Hiện tại hoàn thành have mattered have mattered has mattered have mattered have mattered have mattered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mattering have been mattering has been mattering have been mattering have been mattering have been mattering
Quá khứ hoàn thành had mattered had mattered had mattered had mattered had mattered had mattered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mattering had been mattering had been mattering had been mattering had been mattering had been mattering
Tương Lai will matter will matter will matter will matter will matter will matter
TL Tiếp Diễn will be mattering will be mattering will be mattering will be mattering will be mattering will be mattering
Tương Lai hoàn thành will have mattered will have mattered will have mattered will have mattered will have mattered will have mattered
TL HT Tiếp Diễn will have been mattering will have been mattering will have been mattering will have been mattering will have been mattering will have been mattering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would matter would matter would matter would matter would matter would matter
Conditional Perfect would have mattered would have mattered would have mattered would have mattered would have mattered would have mattered
Conditional Present Progressive would be mattering would be mattering would be mattering would be mattering would be mattering would be mattering
Conditional Perfect Progressive would have been mattering would have been mattering would have been mattering would have been mattering would have been mattering would have been mattering
Present Subjunctive matter matter matter matter matter matter
Past Subjunctive mattered mattered mattered mattered mattered mattered
Past Perfect Subjunctive had mattered had mattered had mattered had mattered had mattered had mattered
Imperative matter Let′s matter matter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/casual-encounter-website/.

Nên đọc
Close
Back to top button