Scale

Cách chia động từ scale rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scale ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCALE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scale scaling scaled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scale scale scales scale scale scale
Hiện tại tiếp diễn am scaling are scaling is scaling are scaling are scaling are scaling
Quá khứ đơn scaled scaled scaled scaled scaled scaled
Quá khứ tiếp diễn was scaling were scaling was scaling were scaling were scaling were scaling
Hiện tại hoàn thành have scaled have scaled has scaled have scaled have scaled have scaled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scaling have been scaling has been scaling have been scaling have been scaling have been scaling
Quá khứ hoàn thành had scaled had scaled had scaled had scaled had scaled had scaled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scaling had been scaling had been scaling had been scaling had been scaling had been scaling
Tương Lai will scale will scale will scale will scale will scale will scale
TL Tiếp Diễn will be scaling will be scaling will be scaling will be scaling will be scaling will be scaling
Tương Lai hoàn thành will have scaled will have scaled will have scaled will have scaled will have scaled will have scaled
TL HT Tiếp Diễn will have been scaling will have been scaling will have been scaling will have been scaling will have been scaling will have been scaling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scale would scale would scale would scale would scale would scale
Conditional Perfect would have scaled would have scaled would have scaled would have scaled would have scaled would have scaled
Conditional Present Progressive would be scaling would be scaling would be scaling would be scaling would be scaling would be scaling
Conditional Perfect Progressive would have been scaling would have been scaling would have been scaling would have been scaling would have been scaling would have been scaling
Present Subjunctive scale scale scale scale scale scale
Past Subjunctive scaled scaled scaled scaled scaled scaled
Past Perfect Subjunctive had scaled had scaled had scaled had scaled had scaled had scaled
Imperative scale Let′s scale scale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/speed-dating-washington-dc/.

Nên đọc
dating reno
Back to top button