Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Brick

Cách chia động từ brick rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brick ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRICK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brick bricking bricked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brick brick bricks brick brick brick
Hiện tại tiếp diễn am bricking are bricking is bricking are bricking are bricking are bricking
Quá khứ đơn bricked bricked bricked bricked bricked bricked
Quá khứ tiếp diễn was bricking were bricking was bricking were bricking were bricking were bricking
Hiện tại hoàn thành have bricked have bricked has bricked have bricked have bricked have bricked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bricking have been bricking has been bricking have been bricking have been bricking have been bricking
Quá khứ hoàn thành had bricked had bricked had bricked had bricked had bricked had bricked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bricking had been bricking had been bricking had been bricking had been bricking had been bricking
Tương Lai will brick will brick will brick will brick will brick will brick
TL Tiếp Diễn will be bricking will be bricking will be bricking will be bricking will be bricking will be bricking
Tương Lai hoàn thành will have bricked will have bricked will have bricked will have bricked will have bricked will have bricked
TL HT Tiếp Diễn will have been bricking will have been bricking will have been bricking will have been bricking will have been bricking will have been bricking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brick would brick would brick would brick would brick would brick
Conditional Perfect would have bricked would have bricked would have bricked would have bricked would have bricked would have bricked
Conditional Present Progressive would be bricking would be bricking would be bricking would be bricking would be bricking would be bricking
Conditional Perfect Progressive would have been bricking would have been bricking would have been bricking would have been bricking would have been bricking would have been bricking
Present Subjunctive brick brick brick brick brick brick
Past Subjunctive bricked bricked bricked bricked bricked bricked
Past Perfect Subjunctive had bricked had bricked had bricked had bricked had bricked had bricked
Imperative brick Let′s brick brick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button