Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Record

Cách chia động từ record rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ record ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECORD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to record recording recorded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn record record records record record record
Hiện tại tiếp diễn am recording are recording is recording are recording are recording are recording
Quá khứ đơn recorded recorded recorded recorded recorded recorded
Quá khứ tiếp diễn was recording were recording was recording were recording were recording were recording
Hiện tại hoàn thành have recorded have recorded has recorded have recorded have recorded have recorded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recording have been recording has been recording have been recording have been recording have been recording
Quá khứ hoàn thành had recorded had recorded had recorded had recorded had recorded had recorded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recording had been recording had been recording had been recording had been recording had been recording
Tương Lai will record will record will record will record will record will record
TL Tiếp Diễn will be recording will be recording will be recording will be recording will be recording will be recording
Tương Lai hoàn thành will have recorded will have recorded will have recorded will have recorded will have recorded will have recorded
TL HT Tiếp Diễn will have been recording will have been recording will have been recording will have been recording will have been recording will have been recording
Điều Kiện Cách Hiện Tại would record would record would record would record would record would record
Conditional Perfect would have recorded would have recorded would have recorded would have recorded would have recorded would have recorded
Conditional Present Progressive would be recording would be recording would be recording would be recording would be recording would be recording
Conditional Perfect Progressive would have been recording would have been recording would have been recording would have been recording would have been recording would have been recording
Present Subjunctive record record record record record record
Past Subjunctive recorded recorded recorded recorded recorded recorded
Past Perfect Subjunctive had recorded had recorded had recorded had recorded had recorded had recorded
Imperative record Let′s record record

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button