Unload

Cách chia động từ unload rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unload ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNLOAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unload unloading unloaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unload unload unloads unload unload unload
Hiện tại tiếp diễn am unloading are unloading is unloading are unloading are unloading are unloading
Quá khứ đơn unloaded unloaded unloaded unloaded unloaded unloaded
Quá khứ tiếp diễn was unloading were unloading was unloading were unloading were unloading were unloading
Hiện tại hoàn thành have unloaded have unloaded has unloaded have unloaded have unloaded have unloaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unloading have been unloading has been unloading have been unloading have been unloading have been unloading
Quá khứ hoàn thành had unloaded had unloaded had unloaded had unloaded had unloaded had unloaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unloading had been unloading had been unloading had been unloading had been unloading had been unloading
Tương Lai will unload will unload will unload will unload will unload will unload
TL Tiếp Diễn will be unloading will be unloading will be unloading will be unloading will be unloading will be unloading
Tương Lai hoàn thành will have unloaded will have unloaded will have unloaded will have unloaded will have unloaded will have unloaded
TL HT Tiếp Diễn will have been unloading will have been unloading will have been unloading will have been unloading will have been unloading will have been unloading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unload would unload would unload would unload would unload would unload
Conditional Perfect would have unloaded would have unloaded would have unloaded would have unloaded would have unloaded would have unloaded
Conditional Present Progressive would be unloading would be unloading would be unloading would be unloading would be unloading would be unloading
Conditional Perfect Progressive would have been unloading would have been unloading would have been unloading would have been unloading would have been unloading would have been unloading
Present Subjunctive unload unload unload unload unload unload
Past Subjunctive unloaded unloaded unloaded unloaded unloaded unloaded
Past Perfect Subjunctive had unloaded had unloaded had unloaded had unloaded had unloaded had unloaded
Imperative unload Let′s unload unload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/match-makers-near-me/.

Nên đọc
dating your friend
Back to top button