Scent

Cách chia động từ scent rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scent ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scent scenting scented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scent scent scents scent scent scent
Hiện tại tiếp diễn am scenting are scenting is scenting are scenting are scenting are scenting
Quá khứ đơn scented scented scented scented scented scented
Quá khứ tiếp diễn was scenting were scenting was scenting were scenting were scenting were scenting
Hiện tại hoàn thành have scented have scented has scented have scented have scented have scented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scenting have been scenting has been scenting have been scenting have been scenting have been scenting
Quá khứ hoàn thành had scented had scented had scented had scented had scented had scented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scenting had been scenting had been scenting had been scenting had been scenting had been scenting
Tương Lai will scent will scent will scent will scent will scent will scent
TL Tiếp Diễn will be scenting will be scenting will be scenting will be scenting will be scenting will be scenting
Tương Lai hoàn thành will have scented will have scented will have scented will have scented will have scented will have scented
TL HT Tiếp Diễn will have been scenting will have been scenting will have been scenting will have been scenting will have been scenting will have been scenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scent would scent would scent would scent would scent would scent
Conditional Perfect would have scented would have scented would have scented would have scented would have scented would have scented
Conditional Present Progressive would be scenting would be scenting would be scenting would be scenting would be scenting would be scenting
Conditional Perfect Progressive would have been scenting would have been scenting would have been scenting would have been scenting would have been scenting would have been scenting
Present Subjunctive scent scent scent scent scent scent
Past Subjunctive scented scented scented scented scented scented
Past Perfect Subjunctive had scented had scented had scented had scented had scented had scented
Imperative scent Let′s scent scent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button