Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cancel

Cách chia động từ cancel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cancel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CANCEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cancel canceling canceled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cancel cancel cancels cancel cancel cancel
Hiện tại tiếp diễn am canceling are canceling is canceling are canceling are canceling are canceling
Quá khứ đơn canceled canceled canceled canceled canceled canceled
Quá khứ tiếp diễn was canceling were canceling was canceling were canceling were canceling were canceling
Hiện tại hoàn thành have canceled have canceled has canceled have canceled have canceled have canceled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been canceling have been canceling has been canceling have been canceling have been canceling have been canceling
Quá khứ hoàn thành had canceled had canceled had canceled had canceled had canceled had canceled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been canceling had been canceling had been canceling had been canceling had been canceling had been canceling
Tương Lai will cancel will cancel will cancel will cancel will cancel will cancel
TL Tiếp Diễn will be canceling will be canceling will be canceling will be canceling will be canceling will be canceling
Tương Lai hoàn thành will have canceled will have canceled will have canceled will have canceled will have canceled will have canceled
TL HT Tiếp Diễn will have been canceling will have been canceling will have been canceling will have been canceling will have been canceling will have been canceling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cancel would cancel would cancel would cancel would cancel would cancel
Conditional Perfect would have canceled would have canceled would have canceled would have canceled would have canceled would have canceled
Conditional Present Progressive would be canceling would be canceling would be canceling would be canceling would be canceling would be canceling
Conditional Perfect Progressive would have been canceling would have been canceling would have been canceling would have been canceling would have been canceling would have been canceling
Present Subjunctive cancel cancel cancel cancel cancel cancel
Past Subjunctive canceled canceled canceled canceled canceled canceled
Past Perfect Subjunctive had canceled had canceled had canceled had canceled had canceled had canceled
Imperative cancel Let′s cancel cancel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. single asian female dating.

Nên đọc
Close
Back to top button