Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Score

Cách chia động từ score rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ score ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCORE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to score scoring scored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn score score scores score score score
Hiện tại tiếp diễn am scoring are scoring is scoring are scoring are scoring are scoring
Quá khứ đơn scored scored scored scored scored scored
Quá khứ tiếp diễn was scoring were scoring was scoring were scoring were scoring were scoring
Hiện tại hoàn thành have scored have scored has scored have scored have scored have scored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scoring have been scoring has been scoring have been scoring have been scoring have been scoring
Quá khứ hoàn thành had scored had scored had scored had scored had scored had scored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scoring had been scoring had been scoring had been scoring had been scoring had been scoring
Tương Lai will score will score will score will score will score will score
TL Tiếp Diễn will be scoring will be scoring will be scoring will be scoring will be scoring will be scoring
Tương Lai hoàn thành will have scored will have scored will have scored will have scored will have scored will have scored
TL HT Tiếp Diễn will have been scoring will have been scoring will have been scoring will have been scoring will have been scoring will have been scoring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would score would score would score would score would score would score
Conditional Perfect would have scored would have scored would have scored would have scored would have scored would have scored
Conditional Present Progressive would be scoring would be scoring would be scoring would be scoring would be scoring would be scoring
Conditional Perfect Progressive would have been scoring would have been scoring would have been scoring would have been scoring would have been scoring would have been scoring
Present Subjunctive score score score score score score
Past Subjunctive scored scored scored scored scored scored
Past Perfect Subjunctive had scored had scored had scored had scored had scored had scored
Imperative score Let′s score score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button